Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCE

1.   Tyto obchodní podmínky podnikatele Jindřich Jirásko, IČ: 02617056, podnikající na adrese Pičín 53, PSČ 262 25, dle živnostenského zákona (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobu (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.mutualhelp-eshop.eu.

2.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3.   Webové stránky obchodu obsahují informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.   Na webové stránce obchodu jsou obsaženy též informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto ceny jsou platné při doručování zboží po území České republiky, Slovenské republiky a do ostatních zemí EU.

5.   Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do 2 týdnů od přijetí objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.

6.   Při splnění daných podmínek prodejce vrátí částku zaplacenou kupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné).

7.   Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl kupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami internetového obchodu eshop.mutual-help, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost kupujícího je prodávající povinen údaje o tomto kupujícím vymazat z databáze zákazníků.

8.   Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

2. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

1.   Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.   Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

3.   Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat na stránkách obchodu do jedné hodiny od jejího odeslání.

4.   Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí toto obdržení kupujícímu, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

5.   Na základě ustanovení § 1829 občanského zákoníku, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.  Kupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodávající nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné), za splnění následujících podmínek:

- vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené,
-  kupující doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce.
Kupující je povinen do zásilky s vráceným zbožím vložit, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.

6.   Kupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu prodávajícího. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo kupujícího.

7.   Pokud kupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodávajícího, zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodávající v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Kupující bere na vědomí, že prodávající zpracovává osobní údaje kupujících, kteří vyplní registrační formulář, a zřídí si tím svůj uživatelský profil (dále jen „uživatel“).
 2. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).
 3. Prodávající zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, bydliště, číslo bankovního účtu, platební údaje, číslo uživatelského účtu, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.
 4. Prodávající zpracovává osobní údaje pouze za stanoveným účelem a využíváme je zejména pro: plnění smlouvy a poskytování služeb, komunikaci s Vámi, informování o změnách a novinkách, splnění právní povinnosti, účetní a daňové účely.
 5. Uživatel má právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o zpracování a uchovávání osobních údajů podle nařízení „GDPR“. Podrobné informace o zpracování osobních údajů najdete zde.   
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu

 

4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejm. ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu a popis zboží,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí,
  3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách neprodleně informovat prodávajícího.
 4. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo telefonicky. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují.
 5. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě provozovny prodávajícího nebo e-mailem (viz kontakty). 
 6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

5. DODACÍ PODMÍNKY A POŠTOVNÉ

 1. O vyřízení objednávky je kupující informován e-mailem, není-li to možné z důvodu např. špatně uvedené e-mailové adresy, nebo z důvodu přeplněné e-mailové schránky zákazníka, je zákazník informován telefonicky nebo prostřednictvím SMS na zadaný kontakt.
 2. Poštovné a balné pro Českou republiku
  1. při dodání zásilky Českou poštou v ceně do 1.500,- Kč je poštovné 99,- Kč včetně DPH
  2. při odběru zboží na pobočce České pošty v ceně do 1.500,- Kč je poštovné 89,- Kč včetně DPH
  3. při odběru zboží na jedné z poboček Zásilkovny do 1.500,- Kč je přepravné 79,- Kč včetně DPH
  4. při dodání zboží na dobírku je cena dobírky 30,- Kč včetně DPH
  5. při odběru zboží v ceně nad 1.500 Kč je poštovné zdarma.

    

 3. Poštovné a balné do ostatních zemí EU
  1. platba za zboží na dobírku není možná
  2. při platbě předem na účet je poštovné 350 Kč včetně DPH.

 

6. DOBA VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávky vyřizuje prodávající pokud možno obratem. V případě, že některé zboží nemá prodávající momentálně skladem, ale je již na cestě, může se doba vyřízení objednávky prodloužit na 10 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. V případě, že by prodávající některé zboží neměl skladem a nebylo ani na cestě, bude kupující prodávajícím kontaktován.

7. ÚHRADA ZBOŽÍ

 1. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
  1. na dobírku při doručení zboží, kupující zaplatí kupní cenu přepravci při převzetí zboží,
  2. platba předem bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.: 278007362/0300 pro úhradu zboží v ČR,
  3. platba předem bezhotovostně převodem na účet prodávajícího pro úhradu zboží pro SR a do ostatních zemí na účet:    IBAN: CZ0203000000000278007872, SWIFT: CEKOCZPP, Adresa banky: ČSOB, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Majitel: Jindřich Jirásko,
 2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu, či jinou obdobnou platbu. Tím není dotčeno ustanovení těchto obchodních podmínek, ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 3. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

8. DORUČENÍ ZÁSILKY A PŘEVZETÍ ZÁSILKY

 1. Po zprávě o vyřízení objednávky, se zásilka kompletuje a předává České poště. Toto může trvat zhruba 24 - 48 hodin. Od podání zásilky České poště trvá doručení od 2 do 5 pracovních dní. Prodávající vyzývá kupující, aby dbali na včasné vyzvednutí zásilky, neboť Česká pošta ukládá zásilky k vyzvednutí pouze na dobu 14 dnů, poté je vrací odesílateli. Při opakovaném zaslání prodávající účtuje opakované poštovné ve výši 140 Kč.
 2. Při přebírání zásilky je kupující povinen ihned zkontrolovat vizuálně nepoškozenost zásilky. Bude-li kupujícímu zboží doručeno v poškozeném balení, je kupující povinen zkontrolovat hned za přítomnosti doručitele obsah balíku. Pokud bude některý z výrobků poškozen, sepíše kupující na místě s doručitelem reklamační lístek a informuje prodávajícího jakýmkoliv způsobem o vzniklé situaci.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 3. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Pičín 53, Pičín PSČ 262 25, adresa elektronické pošty: mut.help@gmail.com, telefon: +420 777 245 455.